Pob hoff le

Pob hoff le ~ Every Favourite Place

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae hoff leoedd gyda ni o gwmpas Dinbych-y-pysgod. Heddiw ymwelon ni pump ohonyn nhw: Aberllydan De, Barafundle, Stagbwll, Bosherston a Saint Govans.

Gwnaethon ni barcio ar Aberllydan De ac yn cerdded dros y twyni tywod i Barafundle. Roedd llawer o flodau hyfryd yn cynnwys blodau doeddwn ni ddim wedi gweld o'r blaen. Stopiodd rhywun i ddweud wrthon ni yr oedd Tegeirian Pyramidaidd. Beth bynnag ei enw, roedd e'n hyfryd, a welon ni fe ym mhob man.

Gwnaethon ni barhau i Stagbwll lle roeddwn ni'n barod i fwyta yn yr ystafelloedd te, Tŷ Cychod. Mae'r bwyd yna yn dda iawn erioed. Roedd llawer o adar yn y gerddi a bwydon ni gacen i Robin dewr.

Cerddon ni i Bosherston i weld y Pyllau Lili. Mae'r lle yn hyfryd. Mae'n teimlo fel hanes, fel esgeulustod ac adferiad gan natur. Un peth rydw i'n hoffi am leoedd fel hynny yw dydy e ddim 'atyniad i dwristiaid'. Mae'r bobl yn dod i weld y pyllau eu hunain, felly rydyn ni'n cwrdd â phobl sy'n gwerthfawrogi'r byd natur.

Ar ôl Bosherston cerddon ni yn ôl i Aberllydan De. Gwnaethon ni eistedd ar y traeth i gael byrbryd cyn parhau i'r maes parcio.

Gwnaeth Nor'dzin yn meddwl y basai fe syniad da i ymweld â Saint Govans. Felly gyrron ni yna. Gwnaethon ni dringo i lawr y camau i'r capel. Mae'n teimlo fel lle pererindod. Mae'n dawel ac mae'n teimlo fel ymarfer crefyddol wedi bod yn gwneud yna am byth.

Roedd diwrnod hir, a cherddon ni yn fwy na 10k. Roedd e'n dda i ymweld â llawer o'n hoff leoedd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have some favorite places around Tenby. Today we visited five of them: Broad Haven South, Barafundle, Stackpole, Bosherston and Saint Govans.

We parked on Broad Haven South and walked over the sand dunes to Barafundle. There were many lovely flowers included flowers we hadn't seen before. Someone stopped to tell us that there was a Pyramidal Orchid. Whatever its name, it was lovely, we saw it everywhere.

We continued to Stackpole where we were ready to eat in the Boathouse tea rooms. That food is always very good. There were lots of birds in the gardens and we fed a cake to a brave Robin.

We walked to Bosherston to see the Lily Ponds. The place is lovely. It feels like history, like neglect and recovery by nature. One thing I like about places like that is it's not a 'tourist attraction'. The people come to see the ponds themselves, so we meet people who appreciate nature.

After Bosherston we walked back to Broad Haven South. We sat on the beach for a snack before continuing to the car park.

Nor'dzin thought it would be a good idea to visit Saint Govans. So we drove there. We climbed down the steps to the chapel. It feels like a place of pilgrimage. It is quiet and it feels like a religious practice has been done there forever.

There was a long day, and we walked more than 10k. It was good to visit many of our favorite places.

Comments
Sign in or get an account to comment.