Cerdded i'r orsaf

Cerdded i'r orsaf ~ Walking to the station

Mae Nor'dzin yn ysgrifennu llyfr (arall) ac aeth i i ymweld ein hathrawon yn y prynhawn i'w drafod. Ar ddiwedd y dydd cerddais i i fyny'r stryd i ddal y trên i gwrdd â nhw am y noson.  Roeddwn i'n mynd i wneud dau o'r ffotograffau rhyfedd hyn, un yn cerdded i'r Orsaf Cathays ac yr arall yn cerdded o Orsaf Penarth. Yn anffodus gwnaeth fy ffôn yn stopio yng nghanol yr ail gyfres o ffotograffau.  Felly dim ond un llun gyda fi. Dim ots. Bydd e'n gyfle arall.  Beth bynnag, cawson ni noson hyfryd, gyda bwyd a gwin a sgwrs dda iawn.

Nor'dzin is writing (another) book and went to visit our teachers in the afternoon to discuss it. At the end of the day I walked up the street to catch the train to meet them for the evening. I was going to make two of these strange photos, one walking to the Cathays Station and the other walking from Penarth Station. Unfortunately my phone stopped in the middle of the second series of photographs. So I only have  one picture.No matter.. There will be another opportunity. Anyway, we had a lovely evening, with very good food and wine and conversation.

Comments
Sign in or get an account to comment.