Gwrthrychau yn symud

Gwrthrychau yn symud ~ Objects in motion

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n ceisio mynd am daith rhedeg hir unwaith bob tri diwrnod.  Heddiw oedd tua 13 cilomedr i Dongwynlais wrth y Taf ac yn ôl i lawr wrth yr hen gamlas i'r Eglwys Newydd.  Rydw i'n ceisio rhedeg 'yn ysgafn' ac nid rhy gyflym i weld pa mor hir rydw i'n gallu rhedeg.  Ar hyn o bryd rydw i' meddwl bod tua therfyn fy ngalluoedd. Rydw i eisiau adeiladu fy stamina fesul tipyn. Dydw i ddim arfer stopio ac eithrio i dynnu ffotograffau pan fydd yr olygfa'n ymddangos yn arbennig o hardd. Yma gwnes i hoffi'r dŵr tawel ac adlewyrchiadau clir.

Hefyd yn symud heddiw oedd ein car. Aethon ni â fe i'r golchi ceir a valet nes ei fod yn lân y tu mewn a'r tu allan. Nawr bydd e'n mynd am ocsiwn a bydd yr arian yn talu am ddrysau Ffrengig newydd a rhai o drelars beic. Mae byd newydd, heb gar, yn dechrau yfory.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I try to go for a long run once every three days. Today it was about 13 kilometers to Tongwynlais by the Taff and back down by the old canal to Whitchurch. I'm trying to run 'lightly' and not too fast to see how long I can run. At the moment I think I'm near the limit of my abilities. I want to build my stamina bit by bit. I don't usually stop except to take photographs when the scene seems particularly beautiful. Here I liked the calm water and clear reflections.

Also moving today was our car. We took it to the car wash and valet until it was clean inside and out. Now it will go for auction and the money will pay for new French doors and some bike trailers. A new world, without a car, begins tomorrow.

Comments
Sign in or get an account to comment.