tridral

By tridral

O Dinbych-y-pysgod i Llanussyllt

O Dinbych-y-pysgod i Llanussyllt ~ From Tenby to Saundersfoot

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dych chi ddim yn gallu cerdded ar hyd y traeth o Dinbych-y-pysgod i Llanussyllt...

Heddiw roedden ni eisiau mynd ar fws i Llanussyllt ac yn cerdded yn ôl i Ddinbych-y-pysgod ar hyd y traeth. Arhoson ni am y bws, ond daeth dim bws o gwbl. Felly penderfynon ni cerdded i Llanussyllt a mynd yn ôl ar y bws.

Dechreuon ni gerdded ar hyd y llwybr arfordir tan Waterwynch. Roedd y golygfeydd yn wych. Ar Waterwynch cerddon ni i lawr i'r traeth. Roedd arwydd sy'n dweud eich bod chi'n gallu cerdded i Llanussyllt pan roedd y llanw yn isel. Ar ôl gweld roedd y llanw yn mynd allan, cychwynasen ni yn gyfeiriad y Llanussyllt.

Roedd llawer o greigiau yn ein ffordd ond roedden ni yn benderfynol. Roedd e'n anodd dringo i fyny i'r creigiau, ac yn fuan ffeindion ni ein hunain ar le lle doedden ni ddim yn gallu dringo, felly wnaethon ni dynnu ein hesgidiau a'n sanau ac yn dechrau Rhydio trwy'r môr. Ond yn y pen draw roedd rhaid i ni roi'r ffidil yn y to. Roedd y môr yn rhy ddwfn i ni. Roedd rhaid i ni droi yn ôl, rhydio trwy'r môr, dringo dros y creigiau anodd cyn cyrraedd ar Draeth y Gogledd ar Ddinbych-y-pysgod eto. Chawsom ni ddim siomi. Bod yn onest gwnaethon ni teimlo'n falch o'n hymdrech a ffitrwydd. Ond y tro nesa byddwn ni gerdded ar hyd y llwybr arfordir.

Gwnaethon ni darganfod yn ddiweddarach bod yn rhaid i'r llanw fod yn isel iawn i wneud y daith yn bosibl. Y rhan fwya o'r amser dych chi ddim yn gallu cerdded ar hyd y traeth o Dinbych-y-pysgod i Llanussyllt...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

You can't walk along the beach from Tenby to Saundersfoot...

Today we wanted to go on a bus to Saundersfoot and walk back to Tenby along the beach. We waited for the bus, but no bus came at all. So we decided to walk to Saundersfoot and go back on the bus.

We started walking along the coast path to Waterwynch. The views were fantastic. At Waterwynch we walked down to the beach. There was a sign that said you could walk to Saundersfoot at low tide. After seeing the tide was going out, we set off in the direction of Saundersfoot.

There were lots of rocks in our way but we were determined. It was difficult to climb up to the rocks, and we soon found ourselves on a place where we couldn't climb, so we took off our shoes and socks and started wading through the sea. But eventually we had to give up. The sea was too deep for us. We had to turn back, wade through the sea, climb over the difficult rocks before reaching North Shore and Tenby again. We were not disappointed. To be honest we felt proud of our effort and fitness. But next time we'll be walking along the coast path.

We discovered later that the tide had to be very low to make the trip possible. Most of the time you can't walk along the beach from Tenby to Saundersfoot...

Comments
Sign in or get an account to comment.