tridral

By tridral

I mewn i'r gorllewin

I mewn i'r gorllewin ~ Into the west

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw aethon ni i Drala Jong (ein canolfan myfyrdod yng Ngorllewin Cymru). Roedd y tro cyntaf i ni deithio teithio mor bell â hyn ers mis Medi pan aethon i i Ddinbych-y-pysgod. Hefyd, roedd y tro cyntaf i ni ymweld â Drala Jong mewn mwy na blwyddyn. Gwnaethon ni ddal y trên i Gaerfyrddin a chawson ni ein cyfarfod gan ein ffrindiau a oedd wedi symud i'r gorllewin. Aethon ni i weld eu tŷ newydd ger Capel Dewi. Treulion ni prynhawn hyfryd gyda nhw, yn mwynhau'r heulwen ar eu patio ac yn archwilio eu gardd. Maen nhw'n byw mewn bwthyn ar y ffordd 'B'. Mae'n dawel yna ac wedi'i amgylchynu gan goed. Mae'n hyfryd. Yn hwyr yn y prynhawn aethon ni i Drala Jong. Roedd hyfryd i weld y lle eto - roedden ni dechrau meddwl roedd e wedi bod breuddwyd...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today we went to Drala Jong (our meditation center in West Wales). It was the first time we had traveled so far since September when we went to Tenby. It was also the first time we had visited Drala Jong in more than a year. We caught the train to Carmarthen and we were met by our friends who had moved west. We went to see their new house near Capel Dewi. We spent a lovely afternoon with them, enjoying the sunshine on their patio and exploring their garden. They live in a cottage on the 'B' road. It's quiet then and surrounded by trees. It's lovely. Late in the afternoon we went to Drala Jong. It was wonderful to see the place again - we were beginning to think it had been a dream ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.