Wedi'i amgylchynu gan ffidilau

Wedi'i amgylchynu gan ffidilau  ~ Surrounded by violins


(Paid) rhoi'r ffidil yn y tô ~ (Don't) give up
https://welearnwelsh.com/blog/10-common-welsh-idioms-meanings-in-english/

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd Nor'dzin wedi gwneud apwyntiad i weld yr arbenigwyr ffidil yn yr arcêd - oherwydd ei bod hi eisiau gwell pegiau ar ei ffidil hi. Felly gwnaethon ni seiclo i'r dre heddiw. Roedd y tywydd yn braf iawn ac roedd e'n hyfryd seiclo ar hyd yr afon. Daeth e ag atgofion o feicio i'r gwaith yn ôl - y rhan gorau o fy mywyd gweithio.

Rydw i'n hoffi'r arcedau, yn enwedig y siopau bach ar y balconi. Maen nhw'n arbennig, fel rhywbeth allan o 'Harry Potter'. Roedd e'n rhyfedd fod  mewn hen siop, ac wedi ei amgylchynu gan ffidilau. Gwnaeth i mi ddymuno y gallwn i chwarae. Yn y diwedd, gwnaeth Nor'dzin penderfynu cael ffidil newydd, a felly efallai y bydda i'n ceisio dysgu ar yr hen un.

Ar ôl ymweld â’r siop ffidil aethon ni i fwyty Fietnam i gael byrbryd. Roedd y bwyd yn flasus iawn ac rydyn ni'n meddwl y byddan ni'n ymweld â nhw eto pan rydyn ni'n mynd i gasglu'r ffidil newydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin had made an appointment to see the violin specialists in the arcade - because she wanted better pegs on her violin. So we cycled into town today. The weather was very nice and it was lovely to cycle along the river. It brought back memories of cycling to work - the best part of my working life.

I like the arcades, especially the small shops on the balcony. They are special, like something out of 'Harry Potter'. It was strange being in an old shop, surrounded by violins. It made me wish I could play. Eventually, Nor'dzin decided to get a new violin, and so maybe I'll try to learn on the old one.

After visiting the violin shop we went to a Vietnamese restaurant for a snack. The food was delicious and we think we will visit them again when we go to collect the new violin.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.