Hen lwybr pererindod

Hen lwybr pererindod ~ Old pilgrimage route

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Y penwythnos hwn aethon ni i Landysul i gwrdd â ffrindiau yn Drala Jong.

Oherwydd does dim car gyda ni, mae'n rhaid i ni gynllunio a gadael digon o amser am bopeth. Rydyn ni'n cwrdd â'n ffrindiau ddydd Sadwrn. Os mae car gyda ni, bydden ni wedi gyrru i lawr yn y bore ac yn ôl gyda'r nos. Nawr mae'n rhaid i ni fynd i lawr ddydd Gwener, aros mewn gwesty, ac yn mynd yn ôl ddydd Sul. Mae manteision gyda fe - mae amser gyda ni i ymlacio.

Aethon ni ar y bws - T1C - sy'n rhedeg o Gaerdydd i Aberystwyth. Dyma'r unig fws sy'n rhedeg o Gaerdydd i Landysul, unwaith y dydd, pedwar (neu bump) diwrnod yr wythnos. Mae'n wasanaeth prin a gwerthfawr. Yn ffodus, oherwydd rydyn ni wedi ymddeol, rydyn ni'n gallu dal y bws pryd bynnag y mae'n mynd, felly roedden ni ar yr arosfa am chwarter i bump prynhawn ddydd Gwener.

Roedd y bws yn fawr ac yn gyfforddus. Mae'r seddi teithiwr yn uwchben y gyrrwr a'r adran bagiau, felly roedd golygfa wych dros y cefn gwlad. Roedd dim ond dwy awr a hanner i Landysul ac roedd e'n teimlo mwy fel bod cael ei yrru gan ‘chauffeur’ na bod ar fws.

Rydyn ni'n aros yng Ngwesty'r Porth. Mae'n hen westy oedd ar y llwybr pererindod i Dyddewi yn Sir Benfro. O'n hystafell rydyn ni'n cael golygfa dros yr Afon Teifi. Mae'n brydferth iawn.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This weekend we went to Llandysul to meet friends at Drala Jong.

Because we don't have a car, we have to plan and leave enough time for everything. We are meeting with our friends on Saturday. If we had a car, we would have driven down in the morning and back in the evening. Now we have to go down on Friday, stay in a hotel, and go back on Sunday. It has its advantages - we have time to relax.

We went on the bus - T1C - which runs from Cardiff to Aberystwyth. This is the only bus that runs from Cardiff to Llandysul, once a day, four (or five) days a week. It is a rare and valuable service. Fortunately, because we are retired, we can catch the bus whenever it goes, so we were at the stop for a quarter to five on Friday afternoon.

The bus was big and comfortable. The passenger seats are above the driver and luggage compartment, so there was a great view over the countryside. It was only two and a half hours to Llandysul and it felt more like being chauffeur driven than being on a bus.

We are staying at the Porth Hotel. It's an old hotel that was on the pilgrimage route to St Davids in Pembrokeshire. From our room we have a view over the River Teifi. It's very beautiful.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.