It's Gym life, but not as we know it

It's Gym life, but not as we know it...

"It's life, Jim, but not as we know it" -- Dr. Leonard McCoy, 'Star Trek'

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The sea and sky are our shrine room.
The natural elements are our meditation
.’

-Ngak'chang Rinpoche & Khandro Déchen (http://arobuddhism.org/)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Doedd dim diddordeb gyda fi yn ymarfer corff, tan yn ddiweddar. Roedd e'n ddim ond ar ôl colli pwys fy mod i wedi meddwl am wneud mwy o ymarfer corff. Hyd yn oed wedyn doedd dim diddordeb gyda fi mewn ymuno â champfa ac yn ymarfer corff dan do. Mae'n well gyda fi seiclo a rhedeg y tu allan mewn awyr ffres.

Ond heddiw es i i'r gampfa i gwrdd â hyfforddwr personol am y tro cyntaf. Roeddwn i edrych am gyngor ac efallai mesur fy mraster, i wybod faint o bwysau mwy roedd rhaid i mi golli.

Wel, roedd sioc i fi. Mae'n ymddangos fy mod mewn perygl o gael dim digon o fraster, ac mae rhaid i mi stopio colli pwys ar unwaith. Roedd e'n dda i wybod, ond nawr rhaid i mi feddwl yn wahanol am fy mhwys a fi iechyd - ac yn dechrau bwyta mwy. Mae'n neis iawn i deimlo rydw i ar ddiwedd o golli pwys a nawr rhaid i mi jyst cadw fy mhwys yn sefydlog.

Roeddwn i'n hapus iawn o fod wedi ymweld â'r gampfa y tro hwn. Nawr nydda i'n parhau gyda rhedeg tair gwaith yr wythnos, yn fy nghampfa, yn yr awyr ffres - ac yn ceisio bwyta yn dda ac yn bwyta digon i adeiladu fy nghyhyrau hefyd.

Dwi'n teimlo fel pe bai fy mywyd wedi newid. Mae'n fywyd, ond dydy e ddim fel dwi ei adnabod.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I was not interested in exercising, until recently. It was only after losing weight that I thought about doing more exercise. Even then I was not interested in joining a gym and exercising. I prefer to cycle and run outdoors in fresh air.

But today I went to the gym to meet a personal trainer for the first time. I was looking for advice and perhaps to measure my fat, to know how much more weight I had to lose.

Well, it was a shock to me. It seems that I am in danger of not having enough fat, and I have to stop losing weight immediately. It was good to know, but now I have to think differently about my weight and my health - and start eating more. It's really nice to feel that I'm at the end of losing weight and now I just have to keep my weight stable.

I was very happy to have visited the gym this time. Now I will continue to run three times a week, in my gym, in the fresh air - and try to eat well and eat enough to build my muscles too.

I feel like my life had changed. It's life, but it's not as I know it.

Comments
Sign in or get an account to comment.