tridral

By tridral

Llwyddiant, llongyfarchiadau a diolchgarwch

Roedd heddiw'r diwrnod 'Cardiff 10 K', a rhedais i gyda Eva a Helen. Rydw i wedi bod yn edrych ymlaen at y diwrnod ond doeddwn i erioed wedi cymryd rhan mewn unrhyw beth tebyg o'r blaen, felly roeddwn i'n ddiolchgarwch am y cwmni.

Mae Eva yn hyfforddwr cymwys ac roedd e'n dda iawn ohoni hi i redeg gyda ni ar gyflymder gyda pha  ein bod ni'n cael ymdopi. Mae Helen yn gallu rhedeg yn fwy cyflym na fi, ond roedd hi wedi rhedeg dim ond 7C o'r blaen. Felly roedd antur i ni.  Roedd Eva yn ofalus am ei chyflymder ac roedd hi'n gwneud si┼Ár bod Helen a fi yn iawn.

Mwynheuon ni'r daith rhedeg, ond i fi roedd angen tipyn bach o ddyfalbarhad fel roedden ni'n  rhedeg yn gyflymach nag yr wyf wedi arfer. Ond roedden ni'n llwyddiannus ac yn hapus iawn ar y diwedd.


(Heddiw yw fy 8fed pen-blwydd 'Blipfoto'.  Dechreuais i ar 1af Medi 2011)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Today was 'Cardiff 10 K' day, and I ran with Eva and Helen. I've been looking forward to the day but I've never been involved in anything like this before, so I was grateful for the company.

Eva is a qualified trainer and was very good of her to with us at a speed with which we were able to cope. Helen can run faster than me, but she had only run 7K before. So it was an adventure for us. Eva was careful about her speed and made sure Helen and I were fine.

We enjoyed the run, but for me it needed a bit of persistence as we were running faster than I'm used to. But we were successful and very happy at the end.

(Today is my 8th 'Blipfoto' birthday. I started on 1st September 2011)

Comments
Sign in or get an account to comment.