Arhoswch Yma

Arhoswch Yma ~ Wait Here

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Weithiau rydw i'n meddwl am ddewis ffotograff i bostio ar Blipfoto. Pam y ffotograff hwn? Pam nid y ffotograff hwnnw? Ydy'r un eiliad yn fwy pwysig nag yr arall? Ydy un ffotograff yn cynrychioli'r diwrnod yn fwy nag arall? Ydy un ffotograff yn well nag arall? Weithiau mae'n cymryd amser hir i ddewis ffotograff.

Treuliais i'r rhan fwyaf o'r dydd yn y garej yn symud a sortio pethau.  Gwnaeth e gymryd llawer o amser ond roedd pethau yn well ar ôl y gwaith.  Mae llawer o bethau gyda ni yn y garej na fyddwn ni byth yn eu defnyddio eto. Er enghraifft nawr does dim car gyda ni, ni awn ni gwersylla gyda'n pebyll drwm. Mae'n ddiddorol i sylweddoli bod yr amser diwethaf yn gwersylla oedd yr amser olaf hefyd.

Roedd Nor'dzin yn gwneud ei bara gwych a dim digon o flawd gyda ni. Felly, ar ôl gweithio yn y garej es i i'r pentref i brynu'r blawd bara. Roedd rhaid i mi aros y tu allan o'r siop oherwydd roedd tri chwsmer yna yn barod.  Rydw i'n meddwl bod pobl yn dod i arfer â hyn nawr a dydy e ddim yn broblem. Pan rydych chi'n gallu mynd i mewn, mae yna llawer o le - mewn rhai ffyrdd mae'n well na delio gyda thorfeydd yn y siop.

Felly fy ffotograff heddiw yw'r tu allan o'r siop yn y pentref.  Rydw i'n meddwl ei fod e'n well na ffotograff o'r garej llychlyd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Sometimes I'm thinking of choosing a photo to post on Blipfoto. Why this photo? Why not that photo? Is the one moment more important than the other? Does one photograph represent the day more than another? Is one photograph better than another? Sometimes it takes a long time to choose a photograph.

I spent most of the day in the garage moving and sorting things. It took a lot of time but things were better after the work. We have many things in the garage that we will never use again. For example now we don't have a car, we won't go camping with our heavy tents. It is interesting to realize that the last time camping was also the last time.

Nor'dzin was making her great bread and we didn't have enough flour. So after working in the garage I went to the village to buy the bread flour. I had to wait outside the shop because there were already three customers. I think people are getting used to this now and it's not a problem. When you can get in, there's a lot of room - in some ways it's better than dealing with crowds in the shop.

So my photo today is outside the shop in the village. I think it's better than a photograph of the dusty garage.

Comments
Sign in or get an account to comment.