tridral

By tridral

Yn rhedeg trwy'r hydref

Yn rhedeg trwy'r hydref ~ Running through the autumn

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dechreuais i redeg i ddod yn ffit oherwydd roeddwn i wedi bod yn colli pwysau. Mae rhedeg yn syml a dydy e ddim angen llawer o offer. Ers 2018, pan ddechreuais i redeg rydw i wedi ehangu fy rhediadau yn raddol. Mae'n rhoi i mi gyfle i archwilio'r ardal leol. Felly nawr rydw i'n rhedeg am ffitrwydd a gwerthfawrogiad hefyd.  Heddiw roeddwn i'n meddwl i ddod adre o Gastell Coch i lawr yr hen gamlas, a doeddwn i ddim yn siomedig - roedd e'n brydferth. Wrth gwrs dydw i ddim yn gallu poeni am redeg 'fy amser gorau' pan mae rhaid i mi stopio i dynnu ffotograffau.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I started running to get fit because I had been losing weight. Running is simple and doesn't require a lot of equipment. Since 2018, when I started running I've gradually expanded my runs. It gives me the opportunity to explore the local area. So now I'm running for fitness and appreciation as well. Today I thought about coming home from Castell Coch down the old canal, and I wasn't disappointed - it was beautiful. Of course I can't worry about running 'my best time' when I have to stop to take photographs.

Comments
Sign in or get an account to comment.