Dal i gwrdd yn yr ardd

Dal i gwrdd yn yr ardd ~ Still meeting in the garden

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ymwelon ni â Richard, Steph a'u teulu heddiw. Arhoson ni yn eu gardd ni oherwydd rydyn ni'n dal i gymryd rhagofalon yn erbyn y feirws.  Roedden ni'n ffodus bod y tywydd yn llachar ac yn heulog iawn - weithiau roedd e'n rhy boeth. Roedd Sam yn gwneud model Lego gyda'i Dad pan tra roedd Zoe yn gwthio berfa o amgylch yr ardd. Steph a Richard wedi dechrau creu dôl bach yn eu gardd ar ôl codi rhai o'r slabiau concrit. Mae glaswellt a blodau bach wedi dechrau tyfu. Roedd e'n dda i weld y teulu eto - mae bron yn dod yn normal nawr. Rydyn ni'n gobeithio am dywydd braf dros yr haf felly rydyn ni'n gallu cwrdd yn fwy aml.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We visited Richard, Steph and their family today. We stayed in their garden because we are still taking precautions against the virus. We were lucky that the weather was bright and very sunny - sometimes it was too hot. Sam was making a Lego model with his Dad when Zoe was pushing a wheelbarrow around the garden. Steph and Richard have started to make a small meadow in their garden after lifting some of the concrete slabs. Grasses and small flowers have begun to grow. It was good to see the family again - it's almost becoming normal now. We are hoping for fine weather over the summer so we can meet more often.

————— ————— ————— ————— ————— ————— ————

Comments
Sign in or get an account to comment.