Hen ystafell gerddoriaeth

Hen ystafell gerddoriaeth  ~ Old music room

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i'r dre i gasglu feiolin newydd Nor'dzin o'r siop feiolin. Mae'n hen siop ar lawr uchaf Arcêd Castell a rywsut gallwch chi deimlo oedran y lle. Cafodd yr Arcêd ei adeiladu yn yr 1890au hwyr ac nid yw'r arcêd na'r siop wedi dioddef moderneiddio.

Mae mynd i mewn i'r siop fel mynd i oes arall, neu le arall. Mewn rhai ffyrdd fe wnaeth fy atgoffa o siopa yn Nepal neu Bhutan... araf, tawel, llawer o amser, dim ffwdan.

Mae'n lle arbennig.

Ac yna yn sydyn roedden ni ar y stryd brysur, neu yn y canolfan siopa swnllyd gyda'i datblygu 'cyffrous'.

Maen nhw'n fel gwahanol fydoedd.

Ac rydw i'n gwybod pa un sydd orau gyda fi.

Aethon ni i'r bwyty Fietnam eto ac yn mwynhau pryd yna. Rydych chi'n gwybod bod y bwyd yn dda pan Nor'dzin a Daniel - y ddau gogydd medrus - yn ei werthfawrogi e.

Felly nawr mae feiolin newydd gyda Nor'dzin, ac mae ei hen un hi gyda fi. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ganu gyda'n gilydd... ar ôl rhai gwersi.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to town to collect the Nor'dzin's new violin from the violin shop. It's an old shop on the top floor of Castle Arcade and somehow you can feel the age of the place. The Arcade was built in the late 1890s and neither the arcade nor the shop has suffered modernisation.

Entering the shop is like going to another age, or another place. In some ways it reminded me of shopping in Nepal or Bhutan ... slow, quiet, lots of time, no fuss.

It's a special place.

And then suddenly we were on the busy street, or in the noisy shopping center with its 'exciting' development.

They are like different worlds.

And I know which one I prefer.

We went to the Vietnamese restaurant again and enjoyed a meal there. You know the food is good when Nor'dzin and Daniel - both skilled chefs - appreciate it.

So now Nor'dzin has a new violin, and I have her old one. We're looking forward to playing together ... after some lessons.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.