tridral

By tridral

Teithio ar droed

Teithio ar droed ~ Travelling on foot

“But physically we are made for travelling on foot, to move at a certain pace, and to see things with intimacy.”
—Werner Herzog

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

(Roedd y ddelwedd hon yn ddamwain oherwydd bod gosodiadau fy nghamera yn anghywir. Roedd y camgymeriad hwn yn well nag unrhyw ddelwedd arall a dynnais i heddiw.)

Am rywun sy'n cael problem galon, mae hi'n hynod. Does dim byd yn stopio Nor'dzin pan mae hi'n benderfynol i gerdded. Heddiw gwnaethon i ddechrau ar Glwb Golff Ridgeway yng Nghaerffili ac yn cerdded i lawr, trwy'r coed yr holl ffordd adref - yn fwy na 10 cilomedr. Rydw i'm meddwl fy mod i’n dweud hyn o'r blaen - mae hi'n mae hi'n arwrol. Mae hi'n gallu cwblhau taith ar rym ewyllys yn unig.

Rydyn ni'n hoffi cerdded, yn arbennig yn archwilio'r cefn gwlad o gwmpas Caerdydd. Rydych chi'n gallu gweld mwy - ac yn gwerthfawrogi mwy - ar gyflymder cerdded. Rydych chi'n gallu treulio amser gyda'r coed, blodau, awyrgylch, tawelwch, yn lleoedd lle mae natur yn rheoli.

Yn gobeithio y byddan ni mwy o gyfleoedd i fynd allan ar ein hanturiaethau dros yr haf.
 
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

(This image was an accident because my camera settings were incorrect. This mistake was better than any other image I took today.)

For someone with a heart problem, she is remarkable. Nothing stops Nor'dzin when she is determined to walk. Today we started at Ridgeway Golf Club in Caerphilly and walked down, through the woods all the way home - over 10 kilometres. I think I've said it before - she's heroic. She can complete a journey on willpower alone.

We like to walk, especially exploring the countryside around Cardiff. You can see more - and appreciate more - at walking speeds. You can spend time with the trees, flowers, atmosphere, tranquillity, in places where nature is in control.

Hopefully we will have more opportunities to go out on our adventures over the summer.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.