tridral

By tridral

Mae'r gorffennol yn bresennol

Mae'r gorffennol yn bresennol ~ The past is present

“The past is a foreign country; they do things differently there.”
—L.P. Hartley

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Byddwn yn dweud nad oeddwn bob amser ddim yn hoffi ceir. Pan roeddwn i'n ifanc doedd dim llawer o geir o gwmpas a phan brynodd un o'n cymdogion car newydd ('Sunbean Rapier' oedd e) roedd tipyn bach o newyddion a dim byd i boeni amdano.  Dros y blynyddoedd rydw i'n meddwl bod ceir mae ceir wedi dod i heigio a dominyddu ein bywydau. Maen nhw ym mhobman. Ar y ffordd, ar y palmant, ar yr ymylon glaswellt, ar y lôn feics ac ar y llinellau melyn dwbl hefyd. Roeddwn i'n meddwl am yr hen geir fel eithaf steilus, ond mae ceir heddiw yn ymddangos i mi fel blychau creulon.

Roedd e'n dda i weld - ac yn edmygu - yr hen MG ar y stryd heddiw. Rwy'n meddwl bod gan fy ewythr un tebyg - gyda bwrdd rhedeg a phob a phopeth. Rydw i dal yn hoffi'r hen steil, ond yn anffodus, dydw i ddim yn meddwl y byddwn yn mynd yn ôl i'r ffordd yr oedd pethau ... dim amser yn fuan.

Rhan arall o'r gorffennol oedd y Gystadleuaeth Cân Ewrovision ac y DU yn wneud yn dda - gyda chân dda hefyd. Mae fy hoff ganeuon yn dod o 1971 ("Un banc, un arbre, une rue")  a 1972 ("Après toi" ) pan roedd Ewrovision yn syml heb ormod o sŵn, gimics a goleuadau sy'n fflachio. Rydw i dal yn hoffi'r hen steil - pan allech chi glywed y geiriau a dysgu'r gân. Yn anffodus dydw i ddim yn meddwl y byddwn yn mynd yn ôl i'r saithdegau mewn cerddoriaeth chwaith.

Dyna oedd y dyddiau fy ffrind... a nawr rhaid i ni wneud y gorau o'r dyddiau hyn.

 
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I would say I didn't always dislike cars. When I was young there weren't many cars around and when one of our neighbors bought a new car (it was called 'Sunbean Rapier') it was a bit of news and nothing to worry about. Over the years I think cars cars have come to infest and dominate our lives. They are everywhere. On the road, on the pavement, on the grass verges, on the cycle lane and on the double yellow lines as well. I thought of the old cars as quite stylish, but today's cars seem to me to be cruel boxes.

It was good to see - and admire - the old MG on the street today. I think my uncle has a similar one - with running boards and everything. I still like the old style, but unfortunately I don't think we will go back to the way things were ... not any time soon.

Another part of the past was the Eurovision Song Contest and the UK doing well - with a good song too. My favourite songs are from 1971 ("Un banc, one arbre, une rue") and 1972 ("Après toi") when Eurovision was simple without too much noise, gimmicks and flashing lights. I still like the old style - when you could hear the words and learn the song. Unfortunately I don't think we will go back to the seventies in music either.

Those were the days my friend... and now we must make the most of these days.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.