Stori'r bowlen

Stori'r bowlen ~ The story of the bowl


Roedd heddiw diwrnod gwaith eto. Roeddwn i'n trwsio'r nenfwd yn y gegin dra Nor'dzin yn gweithio gyda choncrid yn y porch. Roedden ni'n gweithio trwy'r dydd ac roedden ni wedi blino erbyn y noswaith. Roedd e'n foddhaol, fodd bynnag.


Rydw i wedi bod yn gweithio ar bowlen yr oeddwn i wedi'i phrynu yn Ninbych-y-pysgod. Roedden ni wedi bod yn chwilio am bowlenni (a phlatiau) pren oherwydd rydyn ni'n hoffi bwyta oddi arnyn nhw. Beth bynnag, ffeindiais i'r bowlen hon mewn ffair crefft yn Ninbych-y-pysgod. Roedd hi wedi cael ei wneud gan Derek Darby sy'n byw yn Neyland tua 15 milltir o Ddinbych-y-pysgod. Gwnaeth e'r bowlen hon o bren sy wedi dod o goed 'Spalted Lonnon Plane' oedd yn Ninbych-y-pysgod,. 'Spalted' ydy pren gyda ffwng sy wedi achosi marciau ynddo fe. Roddwn i feddwl y byddai fe cofrodd dda o Ddinbych-y-pysgod oherwydd daeth hi yno. Ond roedd y bowlen yn sych a dechreuodd hi gracio ar ôl i mi ddefnyddio hi ychydig o weithiau. Felly, dechreuais i ei drin gydag olew, llawer o olew, a chwyr hefyd. Heddiw roedd hi wedi'i orffen ac rydw i'n hapus iawn gyda fe. Felly dyna stori fy mowlen sy'n dod o Ddinbych-y-pysgodToday was a working day again. I was repairing the ceiling in the kitchen by Nor'dzin working with concrete in the porch. We worked all day and we were tired by the evening. It was satisfying, however.

've been working on a bowl that I had bought in Tenby. We had been looking for wooden bowls (and plates) because we like to eat from them. Anyway, I found this bowl at a craft fair in Tenby. It was made by Derek Darby who lives in Neyland about 15 miles from Tenby. He made this bowl from wood that came from a 'Spalted London Plane' tree in Tenby. 'Spalted' is a wooden with a fungus that has made marks in it. I thought it wpuld be a good souvenir of Tenby because it came from there. But the bowl was dry and it began to crack after I used it a few times. So, I started treating it with oil, lots of oil, and wax too. Today it was finished and I'm very happy with it . So that's the story of my bowl that comes from Tenby

Comments
Sign in or get an account to comment.