tridral

By tridral

Colled ac ennill

Colled ac ennill ~ Loss and gain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r byd natur yn adnewyddu ei hunan. Mae'r dail a syrthiodd yn yr hydref yn fod yn cael eu disodli gyda'r tyfiad newydd. Mae'n dda i weld y gwanwyn ac yn teimlo bod y tywydd yn dod ychydig yn gynhesach.

Roeddwn i wedi bod yn tynnu ffotograffau yn y parc gyda chamera a ffôn hefyd. Pan gyrhaeddais i adre roedd fy nghamera gyda fi, ond ... dim ffôn. Mae'r ddysgeidiaeth Bwdhaeth yn dweud y dylwn ni fod  yn imiwn i golled ac ennill, ond ... doeddwn i ddim eisiau colli fy ffôn.

Es i yn ôl i'r parc ac yn ffodus roedd e yno yn y glaswellt lle roedd e wedi cwympo o fy mhoced.  Roeddwn i'n hapus ffeindio fe eto. Mae rhaid i mi yn fwy gofalus yn y dyfod
ol.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nature is renewing itself. The leaves that fell in the autumn are being replaced with the new growth. It's good to see the spring and feel that the weather is getting a bit warmer.

I had been taking photographs in the park with a camera and a phone too. When I got home my camera was with me, but ... no phone. The teachings of Buddhism say we should be immune to loss and win, but ... I didn't want to lose my phone.

I went back to the park and fortunately it was there in the grass where it had fallen from my pocket. I was happy to find it again. I have to be more careful in the future.

Comments
Sign in or get an account to comment.