Diwrnod ar Dân

Diwrnod ar Dân ~ A Day on Fire

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Fel arfer rydw i'n dipyn bach 'hen fasiwn' gyda Blipfoto.  Rydw i'n hoffi dewis un ffotograff am y diwrnod, ond weithiau mae'n anodd.

Dechreuais i'r diwrnod gyda rhedeg 10 cilometr am y tro cyntaf erioed.  10 cilometr. Fi.  Mae'n swnio'n rhyfedd.  Roeddwn i'n meddwl roedd rhaid i mi geisio pan roeddwn i wedi cael yr amser, a heddiw roedd y diwrnod. Mae’n dda i wybod ei fod e'n bosibl, ond dydw i ddim yn meddwl y bydda i'n rhedeg 10 cilometr yn aml.

Ar ôl brecwast gweithion ni yn yr ardd am dair awr.  Roedd Nor'dzin yn gweithio yn galed i glirio llwybrau a llawer o sbwriel. Roeddwn i'n llifio'r hen sied i mewn rhannau i losgi yn hwyr yn y dydd.

Ac yna gwnaethon ni redeg i'r parc Mynydd Bychan cwrdd â Daniel, Richard, Steph a'r plant ar y trenau. Roedd da cwrdd â nhw, ac yn arbennig i weld Sam, mor gyffrous gyda'r trenau. Ac yna gwnaethon ni redeg adre eto.

Yn y noson gwnaethon ni adeiladu tân yn yr ardd ac yn llosgi'r sied. Roedd rhai'd i ni fod yn ofalus ac yn bwydo'r tân wrth raddau. Roeddwn ni allan yn yr ardd tan yn hwyr yn y noson. Cawson niein cinio wrth y tân, yn edrych ar y tân ac yn gwrando ar y adar.

Dw i ddim yn gwybod sut i gynrychioli'r diwrnod mewn un ffotograff.  Dyma'r tân ar Instagram.


Dechreauais i'r diwrnod gyda rhedeg 10 cilometer am y tro cyntaf erioies.  !0 cilometer, Fi.  Mae'n swnio'n rhyfedd.  Roeddwn i'n meddwl roedd rhaid i mi ceisio pan roedwwn i wedi cael yr amser, a heddiw roedd y diwrnod. Mae'd dda i wybod ei fod e'n posibl, ond dydw i ddim yn meddwl y bydda i'n rhedeg 10 cilometer yn aml.

Ar ôl brecwast gweithion ni yn yr ardd am dri awr.  Roedd Nor'dzin yn gweithio yn galed i glirio llwybrau a llawer o sbwriel. Roeddwn i'n llifio hen sied i mewn rhannau i losgi yn hwyr yn y dydd.

Ac yna gwnaethon i rhedeg i'r parc Mynydd Bychan cwrdd â Daniel, Richard, Steph a'r plant ar y trenau. Roedd da cwrdd â nhw, ac yn arbennig i weld Sam, mor gyffrous gyda'r trenau. Ac yna gwnaethon i rhedeg adre eto.

Yn y noson gwnaethon ni adeiladu tân yn yr ardd ac yn llosgi'r sied. Roedd rhai'd i ni fod yn ofalus ac yn bwydo'r tân wrth raddau. Roeddwn ni allan yn yr ardd tan yn hwyr yn y noson. Cawson niein cinio wrth y tân, yn edrych ar y tân ac yn gwrando ar y adar.

Dw i ddim yn gwybod sut i gynrychioli'r diwrnod mewn un ffotograff. Dyma'r hen sied ar Blipfoto.  Dyma'r tân ar instagram.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm usually a bit 'old fashioned' with Blipfoto. I like to choose one photograph for the day, but sometimes it's difficult.

I started the day with a 10 kilometer run for the first time. 10 kilometers. Me. It sounds strange. I thought I had to try when I had the time, and today was the day. It's good to know it's possible, but I don't think I will often run 10 kilometers.

After breakfast we worked in the garden for three hours. Nor'dzin worked hard to clear paths and lots of rubbish. I was sawing the old shed into parts to burn later in the day.

And then we ran to the Heath Park to meet Daniel, Richard, Steph and the children on the trains. It was good to meet them, and especially to see Sam, so excited with the trains. And then we ran home again.

In the evening we built a fire in the garden and burnt the shed. We had to be careful and feed the fire gradually. We were out in the garden until late in the evening. We had dinner by the fire, looking at the fire and listening to the birds.

I don't know how to represent the day in one photograph. This is the old shed on Blipfoto. This is the fire on Instagram.

Comments
Sign in or get an account to comment.