Amser i dynnu'r peth a blannwyd

3:1 Y mae amser i bob peth, ac amser i bob amcan dan y nefoedd:
3:1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:

3:2 Amser i eni, ac amser i farw, amser i blannu, ac amser i dynnu y peth a blannwyd;
3:2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted;

-- Ecclesiastes

-- Turn TurnTurn, The Seekers

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n ymweld â rhai o fy hoff leoedd yng nghanol y dre cyn i mi adael y Brifysgol - yn arbennig y parciau a gerddi.

Es i am dro yng Ngerddi Gorsedd. Mae tiwlipau yn hen nawr ac roedd y garddwyr yn tynnu nhw allan i roi blodau eraill yn eu lle. Rydw i'n hoffi'r ffordd bod y cyngor yn gofalu am y gerddi.

Mae fy niwrnodau yn cael eu rhifo hefyd. Dim ond pymtheg diwrnod gwaith cyn i mi adael. Siaradais i gyda fy rheolwr heddiw ac rydw i'n gollwng popeth ac eithrio trosglwyddo i fy nghydweithwyr. Mae'r diwedd yn dod yn gyflym, ond rydw i'n meddwl fy mod i'n gallu gwneud popeth yn yr amser.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm visiting some of my favourite places in the town center before I leave the University - especially the parks and gardens.

I went for a walk in Gorsedd Gardens. The tulips are old now and the gardeners were pulling them out to replace them with other flowers. I like the way the council looks after the gardens.

My days are also numbered. Only fifteen working days before I leave. I spoke to my manager today and I'm dropping everything except to handover to my colleagues. The end is coming fast, but I think I can do everything in time.

Comments
Sign in or get an account to comment.