Arwydd o gefn gwlad iach

Arwydd o gefn gwlad iach ~ Sign of a healthy countryside

You, too, can observe the beauty of flowers and nature through the windows of your life if you are willing to open them.

—Noel Marie Fletcher

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Rydw i'n ffeindio bod rhaid i fi orffwys fy nghoesau bob yn ail ddydd ac yn osgoi rhedeg dau ddiwrnod gyda'i gilydd, yn arbennig nawr rydw i'n ceisio rhedeg 8k. Es i allan bore ma a rhedais /cerddais i 8k i Fferm y Fforest ac yn ôl.  Rydw i'n rhedeg am funud a cherdded am funud yr holl ffordd o amgylch y llwybr.  Mae'n ymddangos yn addas i mi.

Rydyn ni'n paratoi am ein gwyliau.  Rydyn ni'n gwneud dau garped am y ddwy babell.  Yn gobeithio y byddan nhw'n barod mewn amser.


Yn y prynhawn aethon ni allan ar ein beiciau i'r parc.  Tra roedd Nor'dzin yn rhedeg, cerddais i  ac yn tynnu lluniau. Mae'r caffi yn agor nawr felly roeddwn ni gallu aros am baned cyn seiclo adre.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I find that I have to rest my legs every other day and avoid running two days together, especially now I'm trying to run 8k. I went out this morning and ran / walked 8k to Forest Farm and back. I run for a minute and walk for a minute all the way around the path. It seems suitable for me.

We are prepare for our holidays. We are making two carpets for the two tents. Hopefully they will be ready in time.

In the afternoon we went out on our bikes to the park. While Nor'dzin ran, I walked and took photos. The café is now open so we could stay for a cuppa before cycling home.

Comments
Sign in or get an account to comment.