tridral

By tridral

Gwerin gyffredin

Gwerin gyffredin ~ Common folk

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comin Eglwys Newydd yw'r un o fy hoff leoedd yn yr ardal. Er mae e wedi bod yn torri gan ffyrdd mae'n dal yn gadw ac ymdeimlad o fod yn agored ac yn ehangder.  Dydy e ddim wedi newid llawer ers roeddwn i blentyn ac roeddwn i arfer chwarae yna. Efallai mai'r traffig wedi dod ychydig yn drymach, ond dydy e ddim yn rhy drwg.  Y dyddiau hyn rydyn ni'n gwerthfawrogi’r lleoedd agored mwy a mwy, ac mae'n dda iawn i gael lle fel hwn.

Es i i'r pentref i fynd i siopau - yr olaf cyn 'cyfyngiadau symud'. Yng Nghymru byddan ni gyfyngu yn yr hyn y gallwn ei wneud tan 9fed Tachwedd. Dim problem a dweud y gwir.  Rydw i'n gobeithio y bydd e'n gwneud gwahaniaeth. Roedd y pentref yn ddigynnwrf, doedd neb yn banig am bapur toiled...

Adre, rydyn ni'n dal yn gweithio ar ein clogynnau.  Maen nhw'n bron yn barod. Rydw i'n meddwl y byddan nhw'n dda iawn i wisgo pan rydyn ni'n myfyrio, yn enwedig yn y tywydd oer.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Whitchurch Common is one of my favourite places in the area. Although it has been broken by roads it still retains a sense of openness and breadth. It hasn't changed much since I was a child and I used to play there. The traffic may have become a little heavier, but it's not too bad. These days we appreciate the open space more and more, and it's really good to have a place like this.

I went to the village to go shopping - the last before 'lockdown'. In Wales we will be limited in what we can do until 9th November. No problem really. I hope he makes a difference. The village was calm, no one was panicking about toilet paper ...

At home, we are still working on our cloaks. They are almost ready. I think they will be very good to wear when we meditate, especially in the cold weather.

Comments
Sign in or get an account to comment.