tridral

By tridral

Amryw bethau

Amryw bethau ~ Various things

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw roedd e'n ddiwrnod amrywiol a chynhyrchiol.

Dechreuais i gyda rhedeg i Gastell Coch ac yn ôl.  Rydw i wedi bod yn hapus gyda rhedeg 5k y rhan fwyaf o'r amser, ond doeddwn i ddim yn gallu gwrthsefyll y demtasiwn i redeg 15k y bore 'ma.  Roedd y tywydd yn eithaf da pan adawais i'r tŷ, ond roedd e'n bwrw glaw yn drwm pan gyrhaeddais i  i'r Castell.  Does dim ots. Roeddwn i gallu newid fy nillad pan gyrhaeddais i adre.

Rydw'n cadw rhestr o'r pethau sydd angen eu gwneud o amgylch y tŷ - i mewn a thu allan. Pan mae'r tywydd yn dda rydw i'n gweithio ar bethau y tu allan, felly roedd heddiw diwrnod i weithio i dan do. Roedd rhywbeth eithaf syml heddiw - yn trwsio problemau gyda'r aerio dillad  dros y tân. Mae'n dda i wneud tasgau bach un ar y tro a'u ticio i ffwrdd o'r rhestr.

Yn y cyfamser, gorffennodd Nor'dzin ein clogynnau cynnes i wisgo pan rydyn ni'n myfyrio. Maen nhw'n edrych yn dda iawn. Rydw i'n gwerthfawrogi ei sgiliau gwnïo yn fawr iawn.

Pan roedd y glaw wedi stopio, aethon ni allan am awr i weithio yn yr ardd. Mae yna lawer o bethau i'w gwneud o hyd cyn y gaeaf ac rydyn ni'n rhedeg allan o'r amser.

Mae llawer i'w wneud bob amser - ond dydyn ni byth wedi diflasu.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was a varied and productive day.

I started with a run to Castell Coch and back. I've been happy with running 5k most of the time, but I couldn't resist the temptation to run 15k this morning. The weather was pretty good when I left the house, but it was raining heavily when I got to the Castle. No matter. I was able to change my clothes when I got home.

I keep a list of things that need to be done around the house - inside and outside. When the weather is good I work on things outside, so today was a day for working indoors. There was something quite simple today - fixing problems with the clothing ventilation over the fire. It's good to do small tasks one at a time and tick them off the list.

Meanwhile, Nor'dzin finished off our warm cloaks to wear when we meditate. They look really good. I really appreciate her sewing skills.

When the rain had stopped, we went out for an hour to work in the garden. There are still lots of things to do before winter and we are running out of time.

There's always a lot to do - but we're never bored.

Comments
Sign in or get an account to comment.