Holiday time - to all intents

[Gwnaethon ni cyrraedd adre ddoe - 2018-06-29 -felly bydd fy 'Blips' yn hanesyddol am gyfnod tra fy mod i'n rydw i'n dal i fyny.]

[We arrived home yesterday - 2018-06-29 - my 'Blips' will be historically for a while while I'm catching up.]


Heddiw roedd y dydd olaf yn y gwaith am bythefnos. Roeddwn i'n rhuthro cwblhau darn o waith ond yn y diwedd gwnes i redeg allan o amser. Gadewais i llawer o nodiadau ac roeddwn i'n gobeithio basai fy nghydweithwr yn deall.

Pan gyrhaeddais i adre, roedd Nor'dzin wedi bron gorffen pacio'r car, dim ond y babell drwm i lwytho. Roedden ni'n gallu gadael mewn amser da ac yn gyrru i Ddinbych-y-pysgod.

Roedd y bobl yn y gwersyll yn groesawgar iawn ac roedden nhw'n awyddus i ffeindio ni lle da i roi'r babell i fyny. Mae'r gwersylla ychydig yn ddrutach na lleoedd arall, ond mae'n dda iawn - tawel, dim llawer o bobol a chyfleusterau da.


Today was the last day was at work for two weeks. I was rushing to complete a piece of work but in the end I ran out of time. I left many notes and I was hoping my colleague would understand.


When I arrived home, Nor'dzin had almost finished packing the car, just the heavy tent to load. We were able to leave in a good time and drive to Tenby.

The people in the campsite were very welcoming and they were eager to find a good place to put the tent up. The camp site is a little bit more expensive than other places, but it's very good - quiet, not many people and good facilities.

Comments
Sign in or get an account to comment.