Rhyfelgri o Ryddid

Rhyfelgri o Ryddid ~ Battlecry of Freedom

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Rhan o'r enciliad yn Awstria oedd diwrnod cyhoedd lle roedd Nor'dzin yn dysgu o'i llyfr newydd 'Battlecry of Freedom'.  Mae'n llyfr am hyfforddiant meddwl,  yn benodol y sloganau pum deg naw o Chekhawa Yeshe Dorje.

Mae'r gair 'slogan' yn ddiddorol. Y dyddiau hyn mae'n defnyddio mewn hysbysebu. Mae'r ystyr gwreiddiol yn dod o'r iaith Wyddelig neu Albanig 'sluagh-ghairm' - Rhyfelgri. Felly teitl y llyfr yw 'Rhyfelgri o Ryddid'.  Mae'n fwy 'egnïol' na dim ond  'slogan'.


Roedd y bobol yn mwynhau'r diwrnod ac maen nhw'n edrych ymlaen at weld cyhoeddi'r llyfr - efallai yn hwyr eleni.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Part of the recession in Austria was a public day where Nor'dzin taught from her new book 'Battlecry of Freedom'. It's a book about mind training, specifically the fifty-nine slogans of Chekhawa Yeshe Dorje.

The word 'slogan' is interesting. Nowadays it uses in advertising. The original meaning comes from the Irish or Scottish language 'sluagh-ghairm' - Battlecry. So the title of the book is 'Battlecry of Freedom'. It's more 'energetic' than just 'slogan'.

People enjoyed the day and look forward to seeing the book published - perhaps later this year.

Comments
Sign in or get an account to comment.