tridral

By tridral

Mwynhau'r byd y tu allan

Mwynhau'r byd y tu allan ~ Enjoying the outside world

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i'r Parc y Mynydd Bychan ar ein beiciau - roedd ein hamser cyntaf ar ein beiciau ers amser hir. Penderfynon ni ddefnyddio nhw i osgoi'r lonydd ac yr isffyrdd cul ar y ffordd.  Doedd dim llawer o draffig ar y fyrdd a llawenydd oedd beicio. Roedd y diwrnod yn llachar, doedd dim cymylau yn yr awyr ac roedd yr adar yn canu un uchel.  Roedd e'n dda i weld cymaint o bobol yn y parc yn mwyhau'r dydd ac yn gadw eu pellter.  Gwnaethon ni edmygu'r coed hardd (ond dydw i ddim yn cofio enw'r goeden yn y ffotograff).

Cawson ni ein cyfarfod Bwdist ar-lein yn y noswaith gyda'r bobol o Awstria, Cernyw, a Barri hefyd.  Siaradodd Nor'dzin am ei fideos hi newydd.  Mae hi wedi gwneud fideos am sut i wneud Swynogl Tibet.  Bydd tri yn y gyfres ac mae'r ddau cyntaf yn ar-lein yn barod.  Mae'n edrych fel llawer o bobol yn ddiddordeb ynddyn nhw.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to Heath Park on our bikes - our first time on our bikes was long overdue. We decided to use them to avoid the narrow lanes and subways on the road. There was very little road traffic and cycling was a joy. The day was bright, there were no clouds in the sky and the birds were singing loudly. It was good to see so many people in the park enjoying the day and keeping their distance. We admired the beautiful trees (but I don't remember the name of the tree in the photograph).

We also had our online Buddhist meeting in the evenings with people from Austria, Cornwall and Barry. Nor'dzin talked about her new videos. She has made videos about how to make a Tibetan Amulet. There will be three in the series and the first two are already online. Looks like a lot of people are interested in them.

Comments
Sign in or get an account to comment.